რა ქიმიური შემადგენლობა აქვს ქვევრს და რა გავლენას ახდენს იგი ღვინოზე

27 ნოემბერი, 2018წ

გაზიარება

რა ქიმიური შემადგენლობა აქვს ქვევრს და რა გავლენას ახდენს იგი ღვინოზე

რა ქიმიური შემადგენლობა აქვს ქვევრს და რა გავლენას ახდენს იგი ღვინოზე

ქართული ქვევრით ბოლო დროს მთელი მსოფლიო დაინტერესდა და ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ არამხოლოდ ქართველი, არამედ ევროპელი მეცნიერებიც იკვლევენ, თუ რა განაპირობებს ქვევრის ღვინის უნიკალურობას და რა აქვს ქვევრს ისეთო, რაც ამ თიხის ჭურჭელში დაყენებულ ღვინოს ასე გამორჩეულს და ორიგინალურს ხდის. ქვევრის ღვინის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი და შემადგენელი ნაწილია საკუთრივ ქვევრი. უკვე ყველამ იცის, რომ ამ ტიპის ღვინის დამზადების არსი ეყრდნობა იმ მოცემულობას, რომლის მიხედვითაც, ქვევრში ღვინის დუღილისა და დავარგების დროს, ღვინოში მიმდინარეობს სულ სხვა ქიმიური პროცესები, რომლებიც განაპირობებენ ქვევრის ღვინისთვის დამახასიათებელ არმატს, გემოს და ფერს.

საქართველოში ქვევრები სხვადასხვა საბადოდან მოპოვებული თიხისგან მზადდება, აქედან, ვარდისუბნის, ტყემლოვანას და საწაბლეს საბადოები ყველაზე მნიშვნელოვანია. 2016 წელს ამ საბადოებიდან თიხის 30 ნიმუში იქნა აღებული და მოხდა მათი ფიზიკურქიმიური მახასიათებლების შესწავლა, რათა დადგენილიყო, თუ რამდენად გამოსადეგია ეს ნიმუშები ქვევრისა და ღვინის წარმოების პროცესში. ანალიზის დროს, თიხის შემადგენლობის და მისი კომპონენტების ღვინოში გადასვლის, თიხის გრანულაციის, თერმული ქცევის და მინერალოგიური შემადგენლობის, ასევე, გამომწვარი თიხის სიმკვრივისა და მის მიერ წყლის შთანთქვის შესწავლა განხორციელდა.

გარდა თიხის ნიმუშებისა, განხორციელდა თიხიდან დამზადებული გამომწვარი და გამოუწვავი ქვევრის ნატეხების ქიმიურ-ფიზიკური ანალიზი, რათა პასუხი გაეცეს შემდეგ კითხვებს: არის თუ არა ქვევრების საწარმოებლად გამოყენებული თიხა ღვინის დასამზადებლად უსაფრთხო და შეესაბამება თუ არა სურსათის უვნებლობის ევროპულ სტანდარტებს; შეესაბამება თუ არა ქვევრების წარმოების მეთოდი ფერმენტაციისა და ღვინის წარმოების პროცესს ტექნიკურ-ფიზიკური თვალსაზრისით (სიმკვრივე, შოკებისადმი გამძლეობა, გაწმენდის შესაძლებლობა და ა.შ.); რა გზები არსებობს ქვევრის წარმოების გასაუმჯობესებლად, ქვევრის ღვინის იდენტურობის შენარჩუნების გათვალისწინებით.

კვლევებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიში, რომელიც გადამუშავდა 2016 წლის ივლისში, კერამიკის ინსტიტუტის წარმომადგენლების საქართველოში ვიზიტის შემდეგ. ვიზიტის დროს შედეგების განხილვა გაიმართა მექვევრეებთან, დარგის სპეციალისტებთან, მეღვინეებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

დადგინდა, რომ გამომწვარი თიხისგან ქვევრის შექმნა არის ქვევრის ღვინის წარმოების მთავარი ელემენტი და მისი იდენტობის ნაწილი. საქართველოში ქვევრის საწარმოებლად საჭირო ნედლეულს 3 მოზრდილი და ორი მომცრო საბადოდან მოიპოვებენ. ქვევრის ფორმირება თიხის ჭურჭლის მწარმოებლების მიერ ხდება და გამოწვის პროცესი მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების მიხედვით მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ საბადოების მიხედვით ბუნებრივად განსხვავდება თიხის ქიმიური და ფიზიკური თვისებები, რაც ერთ საბადოშიც კი შესაძლოა ცვალებადი იყოს. ამიტომ, საჭიროა თიხის შედგენილობისა და თვისებების სისტემატურად დადგენა. ამ გზით შესაძლებელი უნდა გახდეს ქვევრის კერამიკული თვისებებისა და წარმოების პროცესის აღწერა და ასევე, ქვევრის სასურველი თვისებების მიზნობრივად შექმნა. 

ამ ანგარიშით თიხის იმ სამი საბადოს ნედლეულის მდგომარეობის გენერალური მიმოხილვა გაკეთდა, რომლებიდანაც ქართული ქვევრის საწარმოებლად მოიპოვებენ თიხებს. შედეგები დეტალურად გვიჩვენებს, რომ აუცილებელი იყო დიდი რაოდენობის პარამეტრების გამოკვლევა. ამგვარად, როგორც მინერალოგიური და ქიმიური ანალიზებით დადგენილი გრანულომეტრული განაწილებები, ასევე ჩატარებული თერმული ანალიზები, იძლევა შემდეგი მსჯელობების საფუძველს დასკვნების გაკეთების მიზნით. ქართული თიხის საბადოები მართლაც რომ რამდენიმე თავისებურებას უჩვენებს, რომლებიც ამ თიხების დამუშავებისას აუცილებლად უნდა იქნას გათვალსიწინებული. ეს დახმარებას გასწევს ქვევრის წარმოებაში, როგორც ხარისხთან მიმართებით, ასევე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში პროდუქტის თვისებების თანაბარზომიერების შენარჩუნებაში.

კერამიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატრებული ანალიზების შემდეგ პირველ რიგში დადგინდა ის, რომ ეს სამი გამოკვლეული საბადო ერთმანეთისაგან კერამიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად განსხვავდება. აქედან გამომდინარე, ამ ანგარიშში თიხის ყველა საბადოსთვის არსებული მაჩვენებლების განზოგადება შეუძლებელია. ამიტომ, შემდეგი მსჯელობა ამ საბადოებიდან თითოეულისათვის ცალ–ცალკე წარიმართება. ასევე, პირველ რიგში იმას შევეხებით, თუ აუცილებლად რას უნდა მიექცეს ყურადღება თითოეული საბადოს თიხების დამუშავებისა დროს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კერამიკის ინსტიტუტს კერამიკული ნედლეულის შეფასების მრავალი ათწლეულის გამოცდილება გააჩნია და ამასთან ერთად, ძალიან მჭიდროდ და წარმატებით თანამშრომლობს ძალიან ბევრ კლიენტთან როგორც ქვეყანაში, ისევე საზღვარგარეთ (ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი, შორეული აღმოსავლეთი).

პოპულარული ღვინოები

21.5
ჩინური

ჩინური

თეთრი ნახევრად მშრალი

30.95
საფერავი

საფერავი

წითელი მშრალი